ایمیل اکانت کافه بازار : hmasoud88888@gmail.com

نام بسته برنامه در کافه بازار : dev_heytakhfif.com.woocommerce

مورد تایید است